Literatura konkursowa

ETAP SZKOLNY – 3 grudnia 2019 r.

 1. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus (06.08.2000r.),
  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000806_dominus-iesus_pl.html
 2. J. Ratzinger, Kontekst i znaczenie Deklaracji Dominus Iesus: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dominus_ratzinger.html
 3. J. Ratzinger, Duch liturgii, cz. I, r. 2: Liturgia – Kosmos – Historia, Poznań 2002, s. 24-33 lub w: J. Ratzinger, Opera omnia, t. XI. Teologia liturgii, Lublin 2012, s. 34-42.
 4. Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja Sacramentum Caritatis. O Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła (22.02.2007), nry: 1-13http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html
 5. Życiorys J. Ratzingera (od narodzin do wyboru na Stolicę Piotrową): http://www.centrumstudiowratzingera.pl/joseph-ratzinger-19369/zyciorys-19370
 6. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego z 3. wydania, nry: 1-15; 78-79; 147-151; 216-236, 364-365, http://vademecumliturgiczne.pl/2016/04/07/ogolne-wprowadzenie-do-mszalu-rzymskiego-z-2004-roku/
 7. P. Milcarek, Przedmowa do I tomu serii Źródło i szczyt, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, Kraków 2011, s. 11-22 lub http://christianitas.org/news/milcarek-joseph-ratzinger-i-prymat-liturgii/

 

ETAP DIECEZJALNY – 11 lutego 2020 r.

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego oraz:

 1. Prezentacja Deklaracji Dominus Iesus w sali prasowej Stolicy Świętej 5 września 2000, w: J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, Kraków 2005, s. 189-195 lub w: J. Ratzinger, Opera omnia, t. VI/2. Jezus z Nazaretu, Lublin 2015, s. 809-813.
 2. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis Sacramentum (25.03.2004), nry: 1-13 i 51-56, http://vademecumliturgiczne.pl/2016/03/08/instrukcja-redemptionis-sacramentum/
 3. Benedykt XVI, List papieża o tłumaczeniu słów pro multis w Modlitwach Eucharystycznych (14.04.2012) https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/listy/promultis_14052012.html
 4. J. Ratzinger, Duch liturgii, cz. I, r. 3: Od Starego do Nowego Testamentu. Podstawowy kształt liturgii chrześcijańskiej określony przez wiarę biblijną, Poznań 2002, s. 34-47 lub w: J. Ratzinger, Opera omnia, t. XI. Teologia liturgii, Lublin 2012, s. 42-54.
 5. J. Ratzinger, O strukturze celebracji liturgicznej, w: J. Ratzinger, Święto wiary. O teologii Mszy Świętej, Kraków 2006, s. 60-74 lub w: J. Ratzinger, Opera omnia, t. XI. Teologia liturgii, Lublin 2012, s. 362-373.
 6. S. Czerwik, Liturgia wyznaniem wiary i środowiskiem jej formacji według Vaticanum II i dokumentów posoborowych, „Kieleckie Studia Teologiczne” 11(2012), s. 41-62, http://wsd.kielce.pl/wp-content/uploads/2015/05/nr-11-k.s.t.3a.pdf

Zachęcamy do korzystania z zasobów Biblioteki Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej przy ul. Grodzkiej 18-22 w Bydgoszczy: http://bydgoskateologia.pl/biblioteka/