Regulamin II Diecezjalnego Konkursu Liturgicznego
Liturgia Benedicta

Liturgia źródłem wiary.
W 20. rocznicę deklaracji „Dominus Iesus”.

Głównym organizatorem konkursu jest Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło – Życie Diecezji Bydgoskiej we współpracy z Wydziałem Katechizacji i Szkół Katolickich Diecezji Bydgoskiej oraz Centrum Studiów Ratzingera.

1.     Cele konkursu

a) Doskonalenie formacji liturgicznej wśród młodzieży Diecezji Bydgoskiej.

b) Wzbudzenie zainteresowania teologią liturgii.

c) Propagowanie dorobku myśli Josepha kard. Ratzingera/Benedykta XVI w dziedzinie teologii liturgii.

2.     Podstawowe informacje na temat konkursu:

a) I etap – szkolny, trwa 45 min.

b) II etap – diecezjalny, trwa 60 min.

c) Literatura konkursowa (zawarta w zakładce o tej samej nazwie).

3.     Struktura organizacyjna

a) Etap eliminacyjny odbywa się w szkołach na terenie Diecezji Bydgoskiej.
Konkurs na I etapie odbywa się dnia 3 grudnia 2019 r. (wtorek), o godz. 10:00. Za jego przeprowadzenie odpowiedzialni są katecheci zgłaszający szkołę do konkursu.

b) Organizator przewiduje jedną możliwość zgłaszania szkół do udziału w konkursie: Każdy katecheta może skontaktować się z organizatorami konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia szkoły przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: www.liturgiabenedicta.pl. W ramach informacji zwrotnej, po zgłoszeniu, katecheta otrzymuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych do podpisania przez rodziców uczestników (lub samych uczestników, jeżeli są oni pełnoletni).

c) Katecheta przeprowadzający I etap konkursu sprawdza testy uczestników według przesłanego klucza odpowiedzi.

d) Obowiązek przeprowadzenia finału spoczywa na organizatorze.

e) Zadania konkursowe na I i II etapie przeprowadzane są w formie pisemnej.

4.     Ustalenia ogólne

a) Udział w konkursie jest dobrowolny. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane konkursem, spełniające kryteria wiekowe i mogące wykazać się ważną legitymacją szkolną. Udział w konkursie mogą wziąć tyko osoby uczące się w szkołach na terenie Diecezji Bydgoskiej.

b) Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i rezultatów konkursu znajdują się na stronie internetowej konkursu: www.liturgiabenedicta.pl. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora konkursu za pomocą skrzynki mailowej: ddl@bydgoszcz.oaza.pl

c) Wszystkich biorących udział w konkursie obowiązują zasady uczciwości.

d) Laureaci konkursu (I, II, III miejsce) otrzymują nagrody.

e) Zestawy zadań oraz schematy oceniania i punktacji do wszystkich etapów konkursów podlegają ocenie merytorycznej recenzentów powołanych przez Komisję Diecezjalną Konkursu.

f) Osoby mające dostęp w toku organizowania i przeprowadzania konkursów do zadań konkursowych i schematów oceniania zadań są zobowiązane do dochowania tajemnicy i nieujawniania ich treści.

g) Nad całością konkursu, w tym nad przygotowaniem pytań konkursowych czuwa Diecezjalna Komisja Konkursowa. Jej członków powołuje moderator Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie, będąc jednocześnie przewodniczącym komisji.

h) Zadaniem Diecezjalnej Komisji Konkursowej jest dokonanie kwalifikacji uczestników do finału (zatwierdzenie wyników przesłanych prac z etapu I; przeprowadzenie etapu diecezjalnego; sprawdzenie prac oraz wyłonienie laureatów konkursu.

i) Organizator nie przewiduje możliwości wzięcia udziału w konkursie ucznia niepełnoletniego w przypadku gdy do jego pracy nie została dołączona zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych oraz ucznia pełnoletniego, którego zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie została dołączona do pracy.

5.     Harmonogram konkursu (dostępny w oddzielnej zakładce).

6.     Dane osobowe

a) Administratorem danych jest Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 7, 85-171 Bydgoszcz, e-mail: ddl@bydgoszcz.oaza.pl. Dane są przechowywane i przetwarzane celem ewidencji uczestników.

b) Podane w związku z uczestnictwem w Konkursie dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa oraz organizacji i przeprowadzenia Diecezjalnego Konkursu Liturgicznego, a w przypadku finalistów także dla celów publikacji ich danych personalnych i wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

c) Dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane i publikowane od dnia 12.12.2019 r. do odwołania. Chyba, że zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych dla celów związanych z ich publikacją na stronie internetowej Konkursu.

d) Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej, jak też podmiotom udzielającym wsparcia DDL, w tym Wydziałowi Katechizacji i Szkół Katolickich Diecezji Bydgoskiej, na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

e) Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Konkursu oraz realizacji innych wyżej wskazanych celów.

7.     Szczegółowy przebieg konkursu

a) Konkurs jest dwuetapowy, na pierwszym etapie (szkolnym) ma formę pisemną, na drugim etapie (diecezjalnym) również formę pisemną; Etap pierwszy będzie odbywać się w terminie: 3 grudnia 2019 r. o godz. 10:00, etap drugi: 11 lutego 2020 r.

b) Organizator rozsyła na adresy mailowe osób odpowiedzialnych za pierwszy etap konkursu pytania i klucze odpowiedzi w terminie nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem konkursu.

c) Po I etapie konkursu, osoba przeprowadzająca go, dostarcza oryginały wszystkich prac wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych  organizatorowi, do siedziby Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej, ul. Wojska Polskiego 7, 85-171 Bydgoszcz, w kopercie z dopiskiem: II Diecezjalny Konkurs Liturgiczny, wysyłając je listem poleconym i priorytetowym w terminie nie później niż do 06.12.2019 r. (piątek) – decyduje data stempla pocztowego.

d) Komisja Diecezjalna ponownie sprawdza prace przy pomocy przygotowanego wcześniej klucza odpowiedzi. Do finału wyłonione zostają prace, które uzyskały nie mniej niż 50 % możliwych do uzyskania punktów.

e) Lista osób zakwalifikowanych do etapu diecezjalnego zostanie ogłoszona 12 grudnia 2019r. na stronie internetowej konkursu.

f) Osoby wyłonione w I etapie mają prawo do udziału w  finale, który odbędzie się w Auli Collegium Catholicum Bydgostiense – Zespołu Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II w Bydgoszczy, przy ul. Nowodworskiej 17 (o godzinach konkursu zostaną poinformowani katecheci drogą mailową).

g) W dniu finału uczestnicy przystępują do pisania prac. Po wyznaczonym czasie na rozwiązywanie, prace są sprawdzane przez Komisję Konkursową, bezpośrednio po zakończeniu pisania testu. O kolejności miejsc decyduje wyłącznie liczba punktów zdobyta w etapie diecezjalnym.

h) Spóźnienie pozbawia uczestnika możliwości udziału w konkursie. W uzasadnionych przypadkach i nie później niż do zakończenia czynności organizacyjnych, przewodniczący komisji w II etapie może podjąć decyzję o wpuszczeniu do sali spóźnionego uczestnika. Nie wydłuża się czasu pracy uczestnika o czas spóźnienia.

i) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika, przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu przez tego uczestnika i unieważnia jego pracę.

j) Na każdym etapie konkursu zabrania się wnoszenia urządzeń mobilnych do sal, w których odbywa się konkurs.

k) Członkowie komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań, ani ich komentować w czasie trwania konkursu.

l) Jeżeli na którymś z miejsc 1-3 II etapu znajduje się więcej niż jedna osoba z jednakowym wynikiem, o kolejności decydują dodatkowe pytania zadane w formie ustnej, przygotowane wcześniej przez Komisję.

m) W czasie oczekiwania na wyniki uczestnicy i opiekunowie mają zapewniony poczęstunek.

n) Prace sprawdzane są niezależnie przez dwóch sprawdzających. Od decyzji Komisji nie ma odwołania.

o) Po sprawdzeniu prac następuje ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów.

p) Nagrody w konkursie:

Główna nagroda w etapie diecezjalnym – 6-dniowa pielgrzymka (samolotem) do Rzymu z przewodnikiem po miejscach związanych z papiestwem i Benedyktem XVI w terminie: 23-28 marca 2020r.

Wszyscy uczestnicy II etapu – dyplomy uczestnictwa i upominki.

         Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.